trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Ngày sinh

Quê quán

Lớp

Mỗi tháng bạn được gia đình phụ cấp bao nhiêu ?

Bạn có đang làm thêm không ?

Hiện tại bạn làm công việc gì ?

Thu nhập thêm của bạn là bao nhiêu ?

Bạn đã nhận được học bổng gì chưa ?

Loại và mức học bổng bạn nhận là bao nhiêu ? Thời gian nhận học bổng là khi nào ?

Bạn có tham gia hoạt động xã hội gì không ?

Bạn tham gia hoạt động ở tổ chức nào và tham gia với thời gian bao lâu ?

Bạn hãy mô tả hoàn cảnh gia đình bạn

Tên và số điện thoại của người thân hoặc bạn bè để xác nhận thông tin

479