Đăng ký tài trợ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 918 | Cật nhập: 10/17/2015 9:53:07 AM | RSS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

QUỸ DƯỢC SỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Tên công ty: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại…………………………………… Fax: ……………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………....

Người liên hệ: ……………………………………………………………………………………...

Xác nhận đăng ký tham gia và tài trợ Quỹ Dược sỹ hỗ trợ sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội trong “Lễ ra mắt và gây Quỹ” tổ chức ngày 24 tháng 10 năm 2015 tại Trường Đại học Dược Hà Nội với các hình thức như sau:

Mức tài trợ :…………………………………………………………………………………...VNĐ

Hình thức tài trợ: …………………………………………………………………………………..

Sau khi đăng kí tài trợ, 2 bên sẽ thảo luận và kí kết hợp đồng tài trợ.

Văn bản này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau và mỗi bên giữ 01 bản.

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2015

Đại diện đơn vị tham gia

(Ký tên và xác nhận)

Ban điều hành Quỹ

Giám đốc

Trịnh Diệp Thanh