Ban quản trị

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Ban lãnh đạo quỹ - Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản lý Quỹ

Ông Nguyễn Hữu Dũng – Giám đốc công ty TNHH Đại Bắc – Chủ tịch HĐQL Quỹ

Bà Nguyễn Thị Hương Liên – Phó Giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương – Phó chủ tịch HĐQL Quỹ

Bà Lê Minh Nguyệt – Giám đốc Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Đông Á- Ủy viên HĐQL Quỹ

Ông Dương Hưng Thịnh – Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dược Phẩm Phú Thái - Ủy viên HĐQL Quỹ

Bà Lê Thị Lan Hương – Giám đốc Tập đoàn Y tế AMV - Ủy viên HĐQL Quỹ

Ban kiểm soát Qũy

Ông Nguyễn Quang Thái – Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh

– Trưởng ban

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng Ban

Ban Điều hành Quỹ

Bà Trịnh Thị Diệp Thanh – Giám đốc

Ông Hà Quang Văn – Phó giám đốc

Bà Cao Nữ Kiều Trang – Phó phòng kế toán Công ty Đại Bắc – Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chuyên trách quỹ

Bà Trịnh Thị Nga – Chuyên trách quỹ

Bà Thái Thanh Tuyết – Chuyên trách quỹ

Ông Lê Công Huy – Chuyên trách quỹ

Bà Trần Thị Trang – Chuyên trách quỹ

Bà Hoàng Thị Trang – Chuyên trách quỹ

Bà Đỗ Thanh Nhàn – Chuyên trách quỹ

Ông Lê Văn Thắng – Chuyên trách quỹ